Nyhedsbrev

Code of Conduct

Retningslinjer for etisk adfærd i forbindelse med transport, håndtering, behandling, reparation og afsætning af WEEE og BAT for Elretur

Oktober 2020

Download hele Elreturs Code of Conduct som PDF

Elretur

Elretur er Danmarks største producent ansvarsordning for WEEE (kollektivordning), som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) samt batterier (BAT).

Elretur er garant for legitime affaldsstrømme og kvalitet i data og registreringer til myndighederne. Vi sikrer udtjente elektriske og elektroniske produkter (WEEE) et nyt liv gennem genbrug (FtG) og/eller materialegenanvendelse.

Elretur bidrager til mere og bedre genanvendelse og genbrug. Det gør vi ved, at:

 • sætte ansvarlighed i centrum
 • skabe værdi for vores medlemmer
 • bidrage til bæredygtig end-of-life for vores medlemmers produkter (CSR, Cirkulær økonomi, ESG og SDG)
 • anvende effektive og afprøvede løsninger samt innovative teknologier

Elretur sørger med andre ord for en ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på bl.a. landets genbrugspladser.

Ansvarlighed er hos Elretur et forankret element, og betydningen heraf for vores samarbejdspartnere er beskrevet i denne Supplier Code of Conduct (CoC).

Omfattede samarbejdspartnere og overordnede bestemmelser

Elretur betragter alle operatører og reparatører, der har en aftale eller kontrakt med Elretur, som samarbejdspartnere omfattet af denne CoC. Alle omfattede samarbejdspartnere skal således indarbejde Elreturs CoC i deres forretningsprocesser og -rutiner, samt videreformidle indholdet til relevante medarbejdere.

Elreturs CoC omfatter alle vores samarbejdspartneres aktiviteter i relation til behandling af WEEE og/eller BAT. Det gælder uanset om aktiviteten udføres af samarbejdspartneren selv eller af dennes underleverandører.

Den seneste version af vores CoC findes på vores hjemmeside (www.elretur.dk/codeofconduct).

Det er kun i særlige og begrundede tilfælde muligt at dispensere fra CoC’en. Elretur skal godkende eventuelle dispensationer.

Hvis en ekstern eller intern interessent bliver bekendt med forhold, der ikke er i overensstemmelse med denne CoC, kan de rapportere dette direkte til Elreturs direktør (www.elretur.dk).

Grundlag (lovgivning, regler og konventioner)

Lovgivning

Vores samarbejdspartnere skal overholde gældende international, national og lokal lovgivning, bestemmelser og branchestandarder. I denne sammenhæng tillægges specielt WEEE- og BAT-direktiverne, miljø- og affaldslovningen, samt underliggende bekendtgørelser særlig vægt. Elreturs CoC skal opfattes som tillæg hertil og må ikke anvendes til at sænke normer, standarder eller lokale aftaler.

Regler og konventioner

Vores samarbejdspartnere skal leve op til de ti principper i UN Global Compact og relaterede konventioner. Derudover forventer vi, at vores samarbejdspartnere i videst muligt omfang bidrager til og/eller arbejder for at minimere negative påvirkninger på relevante FN Verdensmål1. De ti principper i UN Global Compact er:

MENNESKERETTIGHEDER2

Princip 1

Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2

sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER3

Princip 3

Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4

Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5

Støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6

Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

MILJØ

Princip 7

Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8

Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9

Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

ANTIKORRUPTION

Princip 10

Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Miljø

Genanvendelse og genbrug er en integreret del af Elreturs daglige arbejde. Sammen med vores medlemmer bidrager vi til FNs verdensmål, særligt verdensmål 11; Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12; Bæredygtigt forbrug og produktionsformer og 14; Livet i havet.

Det fordrer, at vores samarbejdspartnere integrerer miljøhensyn i deres forretning og løbende stræber efter forbedringer med henblik på at mitigere og minimere eventuelle negative påvirkninger af deres forrentning på miljøet. Samarbejdspartnere skal anvende miljøstyringssystemer, der bidrager til dette formål. Derudover skal samarbejdspartnere i videst muligt omfang bidrage aktivt til øgning af genbrug og genanvendelse af materialerne fra WEEE og BAT, herunder implementere miljøvenlige teknologier.

Samarbejdspartnere skal sikre sporbarhed og tilgængelig dokumentation vedrørende behandling af WEEE- og BAT-affald fra Elretur. Hvor muligt skal denne dokumentation afspejles i RepTool.

Samarbejdspartnere forventes at agere ansvarligt både i økonomiske og miljømæssige forhold, så der opnås en hensigtsmæssig og ansvarlig balance mellem disse to hensyn.

Miljøbeskyttelse

Gældende love og regler om miljøbeskyttelse skal overholdes.

Samarbejdspartnere skal i forbindelse med indsamling, håndtering, bearbejdning, transport og afsætning af WEEE og BAT implementere procedurer, der forebygger og håndterer eventuelle miljøproblemer, der kan opstå i forbindelse med deres aktiviteter, og som påvirker det omkringliggende samfund og miljø.

Håndteringen af eventuelle kemikalier skal ske på en miljømæssigt forsvarlig måde, ligesom håndtering, opbevaring samt bortskaffelse af farligt affald skal ske i overensstemmelse med lovgivningen og andre forskrifter.

Bæredygtig behandling og afsætning

Samarbejdspartnere skal integrere bæredygtighed i deres forretning. Cirkulær økonomi skal desuden være et væsentlig parameter i forretningsrutinerne, idet det grundlæggende skal søges at få mest mulig brugs-, miljø- og økonomisk værdi ud af WEEE’en, herunder materialerne, ved at ressourcerne holdes i kredsløb længst muligt. Det kan fx ske ved at forlænge produkters levetid gennem genbrug, upcycling eller materialegenanvendelse.

Samarbejdspartnere skal i deres valg af afsætningskanaler inddrage miljøpåvirkningen. Et særligt opmærksomhedspunkt i den henseende er indtænkning af, hvilken betydning afsætningen har i forhold til fortrængningen af det produkt eller materiale, som det solgte materiale eller enhed erstatter. For genbrug betyder det, at hvor afsætningen består af komponenter eller enheder, skal der foretages en dokumenteret vurdering af at den proces den udskiftede komponent undergår, ikke betyder, at genbruget af det pågældende WEEE reelt har en negativ indvirkning på miljøet. Vurderingen kan baseres på en generel vurdering og skal dermed ikke udarbejdes for hver enkelt afsat enhed. For genbrug gælder det desuden, at udvælgelsen af enheder til genbrug skal ske under hensyntagen til produktets forventede levetid samt miljø- og energipåvirkning, så der ikke udvælges produkter, der bidrager negativt til cirkulær økonomi.

Ved afsætning af materialer med henblik på materialegenanvendelse skal det tilstræbes, at disse indgår i fremstillingen af nye produkter, hvortil alternativet havde været et ressourcetræk på jomfruelige råstoffer.

Dokumentationen kan være generel og skal dermed ikke udarbejdes for hver enkel afsætning. Når en valgt miljøbehandling med henblik på at udvinde fx sjældne jordarter betyder, at andre grundstoffer går til spilde, skal der desuden foreligge en dokumenteret vurdering af grundlaget for dette valg.  Vurderingen kan baseres på en generel vurdering og skal dermed ikke udarbejdes for hver enkel miljøbehandling.

Vores samarbejdspartnere skal i videst muligt omfang understøtte cirkulær økonomi gennem data og digitalisering ved at sikre sporbarhed og dokumentation. Hvor muligt skal denne dokumentation afspejles i RepTool.

Samarbejdspartnerne skal således være i besiddelse af kvitteringer, attester og dokumenter for hele den håndterede WEEE-mængde, herunder bortskaffelsen af eventuelle restmaterialer. Dette materiale er grundlaget for RepTool rapporteringen og skal være tilgængeligt for Elretur.

Tilladelser

Samarbejdspartnere skal have de nødvendige tilladelser til indsamling, transport, håndtering, behandling, reparation eller handel samt bortskaffelse med WEEE (UEEE/REEE) og BAT. Desuden skal alle grænseoverskridende transporter have de nødvendige tilladelser; bl.a. notifikationer.

Samarbejdspartnere skal have de nødvendige tilladelser til håndtering, brug og opbevaring af eventuelle kemikalier og farlige stoffer.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Samarbejdspartnere skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, der som minimum lever op til lokal lovgivning og internationale standarder. Samarbejdspartnere skal sørge for, at der formuleres skriftlige politikker og procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og sikre, at disse overholdes.

Transport (miljø)

Samarbejdspartnere skal overholde alle gældende regler og standarder for transport, herunder regler angående sikkerhed og miljø.

Europa (landevejstransport)

Samarbejdspartnere skal aktivt arbejde for at nedbringe udledningen af partikler fra køretøjer. Det betyder, at der i Europa alene anvendes lastbiler, som opfylder EU-NORM6 (hvilket betyder, at de anvendte lastbiler er erhvervet efter den 31. august 2015 (31. august 2014)). For lastbiler der er indkøbt før 2015 og som opfylder min. EU-NORM 5a, skal der forefindes en udfasningsplan, hvor målsætningen er at køretøjet er afhændet senest den 30. juni 2022. Vi opfordrer desuden vores samarbejdspartnere til at indtænke kørselseffektivitet i deres planlægning i forhold til fx brændstofforbrug og -type (el, biodiesel, dual fuel, biogas), anvendelse af dobbelt lastdæk, volumentrailer, dolly eller modulvogntog samt adfærdsmæssig opfølgning i forhold til energieffektiv kørselsteknik.

Uden for Europa (landevejstransport)

Landevejstransport uden for Europa, som ikke opfylder EU-NORM6, skal, udover at de opfylder lokale standarder, søges udvalgt, så der indtænkes kørselseffektivitet i planlægningen i forhold til fx brændstofforbrug, -type (lastbil, biodiesel, dual fuel, biogas), anvendelse af dobbelt lastdæk, volumentrailer, dollys eller modulvogntog samt adfærdsmæssig opfølgning i forhold til energieffektiv kørselsteknik.

Søtransport

Ved valg af søtransport skal IMOs regler om anvendelse af brændstof i kystnæreområder overholdes, ligesom der på skibet skal være de nødvendige teknologier til røggasrensning o.l. (bl.a. skrubbere) i tilfælde, hvor der anvendes svovlholdige brændstoffer i internationale farvande.

Audit (besøg)

Elretur forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at inspicere og kontrollere samarbejdspartnere for at sikre overholdelse af denne CoC.

Elretur skal derfor have adgang til samarbejdspartneres anlæg og processer. Adgangen vil som oftest være aftalt forinden. Ved Elreturs uanmeldte besøg vil der ske henvendelse på samarbejdspartnerens adresse, hvor det vil blive meddelt, hvilket ærinde Elretur har og ønsker at besigtige. Der udarbejdes altid en rapport efter et besøg.

Adgangen til samarbejdspartneres anlæg gælder også Elreturs medlemmer, hvilket dog typisk vil ske sammen med Elretur.

Adgang til underleverandører kan ske, hvilket betyder, samarbejdspartnere skal tydeliggøre overfor disse, at Elretur har ret til at besigtige behandlingsanlæggene eller dele herfra hos underleverandøren.

Samarbejdspartnere skal udarbejde en besøgsrapporter når de – uden Elretur – besøger deres underleverandører. Den del af besøgsrapporten, som omfatter punkterne i denne COC, skal være tilgængelig for Elretur inkl. eventuelle fotos.

Andre opmærksomhedsområder

Børnearbejde og tvangsarbejde

Samarbejdspartnere må hverken direkte eller indirekte være involveret i børnearbejde eller tvangsarbejde. Ikke at være involveret i børnearbejde betyder bl.a.:

 • Alle ansatte er fyldt 13 år.
 • Ansatte mellem 13 og 15 år kun udfører let arbejde.
 • Ansatte mellem 13 og 15 år maksimalt arbejder to timer dagligt.
 • Forældre til ansatte mellem 13 og 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, oplyses om arbejdet og de forhold, som arbejdet udføres under.
 • Minimumsalderen for fuldtidsbeskæftigelse er 15 år (eller 14 år, hvor det er tilladt ifølge lokal lovgivning i overensstemmelse med ILO-undtagelsen for udviklingslande).
 • Ansatte under 18 år ikke udfører farligt arbejde eller arbejde om natten.
 • Alle lærlinge på virksomheden er over 15 år og arbejder som led i deres uddannelse.

Diskrimination

Samarbejdspartnere må hverken direkte eller indirekte optræde krænkende eller diskriminere på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status.

Korruption og bestikkelse

Elretur samarbejdspartnere må hverken direkte eller indirekte anvende eller drage fordel af nogen form for korruption eller bestikkelse.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Samarbejdspartnere skal sikre, at databærende WEEE behandles således at personfølsomme oplysninger ikke kommer 3. partskendskab i hænde. GDPR er beskrevet i Elretur databehandleraftale, som alle samarbejdspartnere i forbindelse med indgåelse af en aftale med Elretur underskriver.

Noter

Note 1

Parisaftalen 2015

Note 2

 • FN’s Retningslinjer om Menneskerettigheder
 • FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder
 • FN’S konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
 • FN’s Konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Note 3

 • FN’s Konvention om flygtninges retsstilling
 • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination
 • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
 • FN’s Konvention om Barnets Rettigheder
 • FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap
genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.