Nyhedsbrev

Batterier

Producentansvar BatterierEr du omfattet af producentansvaret på batterier?

Find ud af det her og se hvad det betyder for din virksomhed, samt ikke mindst hvordan Elretur kan hjælpe dig med at løfte producentansvaret.

Hvem er omfattet?

Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger registreringspligtige batterier. Producentansvaret påhviler altså både virksomheder, der producerer og omsætter sine batterier i Danmark, og virksomheder, der importerer batterier fra udlandet og sælger disse i Danmark.

Også indbyggede batterier i produkter er omfattet af producentansvaret. Det kan f.eks. være batterier i et musikkort eller batterier i en fjernbetjening.

Hvilke batterier er omfattet (registreringspligtige batterier)?

Alle batterier omfattet af producentansvaret – med undtagelse af batterier, der anvendes til beskyttelse af Danmarks sikkerhedsinteresser eller anvendes i udstyr, der sendes ud i rummet.

De omfattede batterier er i Batteribekendtgørelsen defineret som 1) bærbare batterier, 2) industribatterier og 3) bilbatterier.

”Bærbare batterier” er alle batterier, som ikke er enten industribatterier eller bilbatterier. Alle batterier i husholdningerne er bærbare batterier, men også standardbatterier, der anvendes i erhvervsprodukter, er bærbare. Betegnelsen ”bærbar” skal altså ikke tages bogstaveligt.

”Industribatterier” er batterier, der udelukkende er fremstillet til industrielt brug eller til brug i elektriske køretøjer.

”Bilbatterier” er batterier, der udelukkende anvendes til start af motorer.

Pligter som følge af producentansvaret

Registrerings- og indberetningspligt

Producentansvaret indebærer en pligt til at registrere sig i Miljøstyrelsens producentregister (Dansk Producentansvar – DPA) der er offentligt tilgængeligt. Registreringen skal ske senest 14 dage, før salget af produkterne starter. Sælger din virksomhed bærbare batterier, har I yderligere pligt til at registrere jer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Derudover skal din virksomhed en gang årligt indberette en række oplysninger, herunder hvor mange kg. batterier, I har solgt, hvor mange kg. udtjente batterier, I har indsamlet osv. Elretur varetager denne indberetningspligt for sine medlemmer.

Det er både strafbart at sælge batterierne uden at være registreret i producentregisteret og at købe batterierne fra en ikke-registreret producent.

Indsamlings- og bortskaffelsespligt

Alle producenter/importører er ansvarlige for at bortskaffe og håndtere sine udtjente batterier miljømæssigt korrekt.

Indsamlingen af bærbare batterier foregår fra de kommunale indsamlingssteder, som Miljøstyrelsen én gang årligt tildeler producenterne/importørerne. Da det er en umulig opgave for virksomhederne selv at håndtere indsamlingen og oparbejdningen af de udtjente bærbare batterier, har virksomhederne typisk behov for at indmelde sig i en kollektivordning som Elretur til at varetage disse forpligtelser.

Producenterne af industri- og bilbatterier skal tage deres egne batterier retur. Producenterne behøver derfor ikke en kollektiv ordning til at varetage deres producentansvar, men alligevel kan medlemskab af Elretur være en fordel, da Elretur varetager de administrative opgaver i forhold til myndighederne og yder producenterne rådgivning om producentansvaret. Elretur tilbyder ikke en tilbagetagning af industri- og bilbatterier fra sine medlemmer, da nogle batterier er meget omkostningstunge at oparbejde, mens andre på grund af de genanvendelige råvarer kan være en indtægtskilde. Derfor er det ikke muligt at tilbyde en fair løsning for alle producenter af industri- og bilbatterier.

Oplysningspligt

For at undgå at slutbrugerne bortskaffer de udtjente batterier sammen med husholdningsaffaldet, er producenterne/importørerne forpligtet til:

  • at informere om bl.a. korrekt bortskaffelse af de udtjente batterier i deres salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet.
  • At afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Elretur varetager denne forpligtigelse på vegne af alle vores medlemmer. Du kan læse mere om kampagnen her 

I forhold til forpligtelse angående salgs- og informationsmateriale har Miljøstyrelsen udarbejdet følgende standardtekst, der kan anvendes:

”Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Disse er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende stoffer)

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet”.

Standardteksten indeholder også en afsluttende tekst, som afhænger af batteritypen:

  • Bærbare batterier: Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor udtjente bærbare batterier bliver afhentet direkte fra husholdningerne, eller gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
  • Bilbatterier: Udtjente bilbatterier kan bl.a. afleveres til værksteder, der tilbagetager bilbatterier, kommuner, der har etableret indsamling på fx genbrugspladser, eller til modtagepladser etableret af batteriproducenterne rundt om i landet.
  • Industribatterier: Udtjente industribatterier kan afleveres til den producent eller importør, der oprindeligt har markedsført batteriet, eller til den producent eller importører, hvor der købes et nyt industribatteri.

Overdragelse af producentansvaret til næste omsætningsled

Det er ikke tilladt at overdrage producentansvaret for bærbare batterier til næste omsætningsled. Den virksomhed, der producerer/importerer de bærbare batterier, har altid producentansvaret.

Derimod kan producenten/importøren godt overdrage bortskaffelsespligten for industri- og bilbatterier til næste omsætningsled.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?