Nyhedsbrev

Elektronik (WEEE / Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Elektronik (WEEE)

Er du omfattet af producentansvaret på elektronik (WEEE / Waste from Electrical and Electronic Equipment)?

Er din virksomhed omfattet af producentansvaret på elektronik (WEEE)? Find ud af det her og se, hvad det betyder for din virksomhed, samt ikke mindst hvordan Elretur kan hjælpe dig med at løfte producentansvaret.

Hvem er omfattet (WEEE)?

Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger omfattede produkter (EEE og BAT). Producentansvaret påhviler altså både virksomheder, der producerer og sælger sine varer i Danmark. Og virksomheder der importerer varer fra udlandet og sælger disse i Danmark. Det gælder også udenlandske virksomheder, der sælger produkter direkte til danske forbrugere.

Virksomheder, der køber elektriske og elektroniske produkter produceret af en anden virksomhed og sælger disse produkter videre under eget mærke, har producentansvaret for de pågældende produkter (Original Equipment Manufacturer / OEM produkter). Det gælder også, selvom producenten af originalprodukterne er en dansk virksomhed.

Hvilke produkter er omfattet (WEEE)?

I Elektronikaffaldsbekendtgørelsen defineres omfattede produkter som:

  • Udstyr, der er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter
  • Udstyr, der anvendes til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

Der findes ingen udtømmende liste over omfattede produkter, men hårde hvidevarer, computere, fjernsyn, hårtørrer og solceller er nogle få eksempler.

Pligter som følge af producentansvaret (WEEE)

Producentansvaret indebærer en lang række pligter for producenterne/importørerne af de omfattede produkter.

Vær opmærksom på, at hvis dine produkter indeholder batterier, er der selvstændigt producentansvar for batterierne. Læs mere om producentansvaret på batterier her.

Registrerings- og indberetningspligt

Producentansvaret indebærer en pligt til at registrere sig i Miljøstyrelsens producentregister (Dansk Producentansvar – DPA), der er offentligt tilgængeligt. Registreringen skal ske senest 14 dage, før salget af produkterne starter. Derudover skal virksomheden årligt indberette en række oplysninger, herunder hvor mange kg. produkter man har solgt, hvor mange kg. udtjente produkter, man har indsamlet osv. Elretur varetager denne indberetningspligt for sine medlemmer.

Det er både strafbart at købe omfattede produkter fra en ikke-registreret producent  og at sælge dem uden at være registreret i producentregisteret.

Indsamlings- og bortskaffelsesforpligtelse

Alle producenter er ansvarlige for at bortskaffe og håndtere sine udtjente produkter miljømæssigt korrekt.

Ender produkterne i husholdningerne, har virksomhederne en forpligtelse til at indsamle og oparbejde elektronikaffald fra genbrugspladserne i Danmark. Myndighederne tildeler én gang årligt producenterne/importørerne de genbrugspladser, de skal servicere. Da det er en umulig opgave for virksomhederne selv at håndtere indsamling og oparbejdning af de udtjente produkter, vælger mange at lade en kollektivordning som Elretur at håndtere dette.

Ender produkterne i stedet deres dage i en erhvervsvirksomhed, har virksomhederne ligeledes en forpligtelse til at bortskaffe det udtjente udstyr. Og sørge for, at produkterne bliver korrekt oparbejdet. Elretur bistår naturligvis sine medlemsvirksomheder med denne opgave – afhængig af mængder enten i form af henvisning til oparbejdningspladser eller afhentning på stedet. Ligesom Elretur kan stille indsamlingsmateriel til rådighed.

Oplysningspligt

For at undgå, at slutbrugerne bortskaffer det elektriske og elektronisk affald sammen med husholdningsaffaldet, skal producenterne/importørerne i salgs- og informationsmateriale, herunder brugsanvisninger, informere om korrekt bortskaffelse.

Miljøstyrelsen har udarbejdet følgende standardtekst, der kan anvendes:

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående “overkrydsede skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning”

Derudover skal produkterne mærkes med følgende piktogram (standarden DS/EN 50419.):

WEE - piktogram

Elektronik, der er produceret efter producentansvaret ikrafttrædelse (august 2005), skal være mærket med den sorte bjælke eller med dato på, hvornår udstyret blev bragt i omsætning.

Udelukker produkternes størrelse eller funktion, at produktet kan mærkes med piktogrammet, skal det optrykkes på produktets emballage, garantibevis eller i brugsanvisningen

Overdragelse af bortanskaffelsesansvaret til næste omsætningsled

Hvis de omfattede produkter markedsføres til erhverv, kan producenten/importøren aftale med et andet omsætningsled, at sidstnævnte overtager bortskaffelsesansvaret.

Aftalen om overdragelse af bortskaffelsesansvaret skal være skriftligt, og virksomheden skal én gang årligt sende en kopi af aftalen til Miljøstyrelsens producentregister (DPA).

Hvis virksomhederne markedsfører produkterne overfor husholdninger, er det ulovligt at overdrage bortanskaffelsesansvaret til næste omsætningsled.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?