Producentansvar for emballage (2025)

Producentansvaret for emballage træder i kraft i Danmark 1. januar 2025. Det er en implementering af EU’s emballage direktiv (EU 2018/852). Med implementeringen vil ansvaret for og omkostningerne til håndtering af emballage blive flyttet til producenterne.

Da mange af vores medlemmer vil blive påvirket af reglerne vil vi her på siden informere medlemmer og andre interesserede om det kommende producent ansvar på emballage. For nærværende er det kun den overordnede lovgivning, der er på plads og ikke de underliggende bekendtgørelser mv. Der er derfor også mange spørgsmål, der først vil blive afklarede senere hen.

Vi vil løbende opdatere siden, når der kommer ny information om den konkrete implementering af producentansvaret for emballage.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hvem vil være omfattet af producentansvar for emballage?

Med miljøbeskyttelsesloven er det fastlagt, at producentansvaret for emballage skal placeres hos den aktør i værdikæden, der har størst indflydelse på emballagens udformning. Det er for at sikre, at incitamenterne til at reducere materialeforbrug og til at designe emballager, som kan genbruges eller genanvendes rammer det rette sted.

Det forventes i praksis at medføre, at den producentansvarlige virksomhed (producenten) vil være den produktproducent, der fremstiller og emballerer et produkt (altså ’påfylderen’ af en emballage) eller en importør af et emballeret produkt i tilfælde af, at det emballerede produkt ikke produceres i Danmark.

Det skal således være den virksomhed i værdikæden, der tilgængeliggør det emballerede produkt på det det danske marked første gang, dvs. sætter det til salg overfor en slutbruger, der har producentansvaret.

Miljøministeriet estimerer, at omkring 41.000 virksomheder fordelt på 736 branchekoder vil være omfattet. Hvorvidt en virksomhed bliver omfattet af producentansvar i udvalgte scenarier, kan der ikke siges noget om endnu. Det vil afhænge af, om der indføres en tærskel (bagatelgrænse), som vi kender fra andre EU-lande og Norge.

Hvilke emballagetyper vil være omfattet af producentansvar for emballage?

Det forventes, at alle emballagetyper vil være omfattet: Husholdning, industri, kontor, service m.m. Den omfattede emballage kan kategoriseres i følgende:

  • Salgsemballage eller primæremballage: Emballage udformet, så den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.
  • Multipak eller sekundær emballage: Emballage udformet, så den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til slutbruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet.
  • Transportemballage eller tertiær emballage: Emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere

Det er den mindste salgsenhed, der er bestemmende for emballagekategorien.

Hvad vil omkostningerne til producentansvar for emballage være?

Producentansvaret for emballage vil flytte regningen for håndteringen af emballageaffald fra borgernes affaldsgebyr over til virksomhederne.

Det fremgår af en COWI rapporten ”Økonomi ved behandling af emballageaffald i 2025” fra november 2021, at nettohåndteringsomkostningerne for emballageaffaldet i 2025 (inkl. adm.) forventes at beløbe sig til 2,35 mia. kr., svarende til 2.023 kr./ton emballage. (nettohåndteringsomkostninger = indsamling, transport, sortering og behandling (salg af materialer til genanvendelse eller forbrænding))

Ud af de beregnede 2,35 mia. kr. udgøres 1,5 mia. kr. af husholdningerne. De resterende 0,85 mia. kr. udgøres af emballage indsamlet fra erhverv.

Omkostningerne til håndtering af plastemballage udgør næsten halvdelen af de 2,35 mia. kr.

Hvad betyder det kommende producentansvar for emballage for min virksomhed?

Når producentansvaret for emballage træder i kraft januar 2025, får en virksomhed forpligtelser, der minder om dem, vi kender fra elektronik (WEEE).

Registreringspligt i producentregister

Registrering som producent i det producentregister, som får tildelt opgaven. Endnu ikke fastlagt.

Indberetningspligt

Indberetning af emballagemængde sat på markedet. Det er, som tilfældet er med WEEE, det første omsætningsled, der er omfattet af producentansvar. Netsalg også omfattet.

Oplysningspligt

Oplyse kunder om, hvordan de bortskaffer emballagen.

Hvordan kan min virksomhed forberede sig på det kommende producentansvar for emballage?

Danmark er et af de sidste lande i EU, der implementerer producentansvar for emballage. Da der hidtil ikke har været emballagerapporteringskrav for danske virksomheder, som vi kender det fra EU og de andre nordiske lande, f.eks. Norge, Sverige og Finland, vil det for virksomheder med europæisk eller nordisk base, være en god ide at forberede sig som virksomhed og se, hvilke procedurer og krav, der findes her.

Udover selve rapporteringsdelen vil der fremadrettet også komme krav om miljøgraduerede finansielle bidrag, som producenterne skal honorere og de kollektive ordninger håndhæve. Dette skyldes bl.a., at kravet om eco-design er skærpet med den seneste revision af emballagedirektivet.

Således skal en producent kunne redegøre for, om en emballage er genanvendelig eller ikke-genanvendelig. Tanken er, at en producent gennem graduerede bidrag, gives et incitament til at anvende de emballagematerialer, der lettest lader sig genanvende.

Dit producentansvar

Dit producentansvar

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batteri eller er afhængig af strøm for at virke? Så er du måske omfattet af miljølovens producentansvar.

Bliv medlem

Bliv medlem

Importerer eller producerer du produkter, der bruger batterier eller strøm for at virke?