Q&A

Andre spørgsmål om det kommende producentansvar for emballage

Her på siden vil vi løbende svare på forskellige spørgsmål omkring det kommende producentansvar for emballage. Hvis der er spørgsmål, du ikke finder svar på, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke emballagetyper vil være omfattet?

Det forventes, at alle emballagetyper vil være omfattet dvs. alt emballage uanset materiale type (plast, glas, træ, metal, pap mv.) og anvendelse (husholdning, industri, kontor, service m.m.).

Den omfattede emballage kan kategoriseres i følgende:

  • Salgsemballage eller primæremballage: Emballage udformet, så den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger.

Salgsemballage

  • Multipak eller sekundær emballage: Emballage udformet, så den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til slutbruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet.
  • Transportemballage eller tertiær emballage: Emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak-emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere

Det er den mindste salgsenhed, der er bestemmende for emballagekategorien.

Hvad vil omkostningerne til producentansvar for emballage være?

Producentansvaret for emballage vil flytte regningen for håndteringen af emballageaffald fra borgernes affaldsgebyr over til virksomhederne.

For den enkelte producent, som melder sig ind i en kollektivordning bestå af en kombination af lovbestemte miljøgraduerede bidrag, indsamlings- og behandlingsomkostninger til den mængde emballage producenten sætter på markedet samt administrationsomkostninger. De præcise omkostninger for den enkelte producent er ikke mulige at vurdere på nuværende tidspunkt, men COWI har for Miljøstyrelsen foretaget en vurdering af de samlede omkostninger.

Det fremgår af en COWI rapporten ”Økonomi ved behandling af emballageaffald i 2025” fra november 2021, at nettohåndteringsomkostningerne for emballageaffaldet i 2025 (inkl. adm.) forventes at beløbe sig til 2,35 mia. kr., svarende til 2.023 kr./ton emballage. (nettohåndteringsomkostninger = indsamling, transport, sortering og behandling (salg af materialer til genanvendelse eller forbrænding))

Ud af de beregnede 2,35 mia. kr. udgøres 1,5 mia. kr. af husholdningerne. De resterende 0,85 mia. kr. udgøres af emballage indsamlet fra erhverv.

Omkostningerne til håndtering af plastemballage udgør næsten halvdelen af de 2,35 mia. kr.

Kollektive ordninger kan optimere på indsamling og behandling af emballageaffaldet samt på indberetningssystemer m.v. Derfor vil jeres omkostninger til producentansvaret for emballage forventeligt være lavere, hvis I tilslutter jer en kollektiv ordning, som Elretur.

Hvornår ved vi mere?

2022

Juni (forventet): Politisk aftale

Politisk aftale, der nærmere udspecificere rammerne for det kommende producentansvar fx i form af en eventuel bagatelgrænse.

2. halvår: Bekendtgørelser

Bekendtgørelser, der ydereligere præcisere de kommende krav forberede og sendes i høring.

2023

Primo 2023 forventes det at bekendtgørelserne for det kommende producentansvar udstedes og rammerne dermed er relativt klare. Det er en nødvendighed for at den konkrete organisering omkring indsamling- og affaldsbehandling kan fungere effektivt fra 1. januar 2025.

2024

Kollektive ordninger, producenter og øvrige interessenter forbereder sig for at være klar til at producentansvaret træder i kraft 1. januar 2025.

2025

Producentansvaret for emballage træder i kraft 1. januar 2025.

Hvad vil genanvendelsesmålene være?

Når producentansvaret for emballage indføres får producenterne og importørerne  (fx gennem en kollektiv ordning) både det finansielle og operationelle ansvar for at nå genanvendelsesmålene fastlagt på EU niveau. Målene fremgår af tabellen nedenfor

Hvor finder jeg mere baggrundsviden og lovgivningstekster?

Lovgivning

Du finder den revision af miljøbeskyttelsesloven, der fastlægger de overordnede rammer for producentansvar på emballage her

Loven skal implementere EU’s emballage direktiv (EU 2018/852). Du finder direktivet her

 

Baggrundsrapporter

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række baggrundsrapporter i forbindelse med deres forberedelse af et kommende producentansvar på emballage i Danmark:

 

Råd til udformning af emballage

Da reglerne for miljøgraduerede bidrag ikke er udformet endnu, er der af gode grunde heller ikke retningslinjer, der tager udgangspunkt i disse. Det kan dog være en fordel for jer at orientere jer i eksisterende guidelines på området fx

I Elretur drøfter vi også gerne konkrete udfordringer med jer, så kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål.

genbrugs cirkel embaalge

Hvordan kan Elretur hjælpe os?

Elretur kan varetage mange af jeres forpligtigelser i producentansvaret for jer, så I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning.

piktogrammer affaldssortering

Vil I klædes godt på til producentansvaret?

Tilkendegiv din interesse her, så vil vi løbende holde dig opdateret, om hvad producentansvaret på emballage vil betyde for jer.