Nyhedsbrev

Klimaberegner til elektronikaffald

Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

Cowi A/S har udviklet en rapport og klimaberegner for APPLiA Danmark (Danmark), Elretur (Danmark), Elektronikkbransjen (Norge), OmBrukt AS (Norge) og El-kretsen (Sverige). Modellen sætter tal på CO2-besparelsen ved genbrug og genanvendelse af forskellige elektroniske produkter.

Modellen viser, at genbrug af kasserede elektronikprodukter kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det sparer værdifulde og energikrævende ressourcer. I Danmark sparer Elreturs håndtering af elektronik således klimaet for cirka 73.000 ton CO2 i 2021. Potentialet for genbrug af elektronik svarer til cirka 33.000 danskeres årlige udslip af CO2.

Genbrug giver for alle fraktioner klimabesparelser i forhold til genanvendelse. For de fleste fraktioner giver det som minimum dobbelt op på besparelsen i forhold til genanvendelse. For slet ikke at tale om, at det selvsagt giver massive besparelser i forhold til forbrænding eller deponi.

Dobbelt og syvdobbelte besparelser

Rapporten, der indeholder en klimaberegner af de forskellige behandlingsformers klimaaftryk, undersøger specifikt syv forskellige fraktioner af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr.

Om Elretur

Der er stor forskel på hvilken CO2-besparelse, der opnås ved forskellige behandlingsformer på tværs af fraktioner. For eksempelvis en desk top PC uden skærm i kategorien ’småt it- og teleudstyr’ giver genbrug en CO2e-besparelse på 20.154 kg pr. ton, hvorimod genanvendelse giver 1.335 kg CO2e-besparelse.

For ‘udstyr til temperaturudveksling’, som vægtmæssigt fylder markant mere end småt it- og tele i affaldsstrømmen, er CO2e-besparelsen ved genbrug af et køleskab omkring 2.680 kg per ton og ved genanvendelse 1.193 kg per ton. Det skal dog bemærkes, at CO2e-besparelserne ved genanvendelse og genbrug ikke er direkte sammenlignelige, da genbrugsscenariet er lavet på produkt niveau, mens genanvendelsesscenariet er lavet på en gennemsnitlig materiale sammensætning.

Selvom man ikke kan sammenligne genbrug- og genanvendelsesbesparelserne direkte, siger det noget om, at vi skal forsøge at rykke affald op i affaldshirakiet, når det er muligt og der er et afsætningsmarked, der kan sikre reel genbrug. Læs mere om Elreturs investering i genbrug her 

Modellen viser desuden at både genbrug og genanvendelse langt er at foretrække frem for forbrænding eller deponi af udstyret, som for småt it- og tele, der ikke giver en CO2e-besparelse men derimod et udslip på henholdsvis 115 kg og 115 kg CO2e. Det skal også i denne sammenhæng bemærkes, at CO2e-besparelserne ved  genbrug ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige scenarier, da genbrugsscenarierne er lavet på produkt niveau imens genanvendelses-, forbrændings- og deponeringsscenarierne er lavet på en gennemsnitlig materiale sammensætning.

Materialerne batter

Småt it-og teleudstyr har et stort potentiale for CO2e-besparelser, fordi det typisk indeholder værdifulde og ressourcekrævende materialer såsom guld, sølv, kobber og aluminium. Det kunne også eksempelvis være en mobiltelefon, som også er i den kategori.

Affaldshierakiet og elretur

Til gengæld er den indsamlede mængde af produkter i denne fraktion ikke så stor målt på vægt og mængde. Køleskabe og vaskemaskiner udgør til gengæld broderparten af de indsamlede produkter til behandling målt på vægt og mængder. Derfor er potentialet for genbrug og følgende CO2e-besparelser på de fraktioner altså stort.

Beregningen af klimaftrykket underbygger, hvor afgørende det er, at vi hele tiden rykker affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet. Det er materialerne, altså ressourcerne, i vores elektroniske produkter, det her handler om mere end noget andet, eksempelvis betyder transporten ikke tilnærmelsesvist lige så meget. Det skyldes, at CO2-udledningen fra ny produceret elektronik er så høj, at det kan svare sig at køre noget længere med elektronik end mange andre affaldsprodukter. 

Samlet set sparer Elreturs nuværende behandling af de indsamlede produkter i alt godt 73.000 ton CO2e i forhold til deponi. 

Klimarapporten

Med rapporten fra COWI har Elretur ønsket at synliggøre klimaeffekter af den affaldsbehandling af elektronik og elektronisk udstyr (WEEE), som Elretur er ansvarlig for samt de potentielle effekter af at rykke affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet, f.eks. fra genanvendelse til genbrug.

Konkret har Elretur med rapporten fået udarbejdet valide CO2-ækvivalenter for sparet CO₂ per kg genbrug og genanvendelse fordelt på relevante WEEE-fraktioner. Disse besparelser skal kunne sammenlignes med forbrænding og deponi af WEEE. 

Med rapporten fås en fællesnævner, som Elretur kan bruge udover mængderne af indsamlede tons og kilo. Det kan hurtigt give et skævt billede, da produkterne jo består af forskellige materialer, nogle er mere komplekse end andre, og de har forskellige miljøpåvirkninger. Her giver CO2 en fælles referenceramme på tværs af produktgrupper.

I det store billede giver det også mening at kunne sammenligne på tværs af fraktioner i CO2-besparelser i stedet for kun at tale om indsamlede mængder. Så giver det pludselig bedre mening at sammenligne genbrug af eksempelvis tøj og elektronik, hvor mængderne kan være vidt forskellige, men hvor begge kan måles på CO2-besparelser. Hvis du i stedet for at sige, at vi har samlet så og så mange tons ind, så kan fortælle, at nu har vi sparet klimaet for tre husstandes udledning, så er det nemmere at forholde sig til.

Metode ved udarbejdelse af CO2-ækvivalenter

De estimerede CO2-besparelser er beregnet og baseret på CO₂-ækvivalenter via en livscyklusvurdering (LCA), udarbejdet af COWI for Elretur. Livscyklusvurderingen starter ved 1 ton bortskaffet WEEE og inkluderer indsamling, transport, sortering, oparbejdning og endelig affaldsbehandling af affaldet.

LCA-metoden følger den internationale standard ISO 14044, dog uden et eksternt peer review. Den anvendte LCA-metode er tilskrivnings-LCA (i modsætning til konsekvens-LCA). Beregningen af CO₂-ækvivalenter er udført i EASETECH. Til opgørelse af drivhusgasemissionerne relateret til opstrøms produktion af energi og råmaterialer anvendes data fra ecoinvent databasen.

Beregningerne er udført for seks WEEE-kategorier samt for genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi. WEEE-kategorierne indeholder produkter af forskelligartet karakter, fx en barbermaskine og køkkenmaskine i “Småt udstyr”. For genanvendelse, forbrænding og deponi går de beregnede CO2-ækvivalenter på tværs af en række forskellige produkter og er baseret på en overordnet materialesammensætning af den enkelte WEEE-kategori. For genbrug repræsenterer CO2-ækvivalenterne et enkelt produkt indenfor hver WEEE-kategori.

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.