Klimaberegner til elektronikaffald

Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

COWI har udviklet en ny klimaberegner for Elretur, der viser, at genbrug af kasserede elektronikprodukter kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det sparer værdifulde og energikrævende ressourcer. Potentialet for genbrug af elektronik svarer til cirka 20.000 danskeres årlige udslip af CO2.

Genbrug giver markante klimabesparelser i forhold til genanvendelse. For de fleste fraktioner giver det som minimum dobbelt op på besparelsen i forhold til genanvendelse. For slet ikke at tale om, at det selvsagt giver massive besparelser i forhold til forbrænding eller deponi.

Dobbelt og syvdobbelte besparelser

Om Elretur

Elretur har fået udarbejdet rapporten med en klimaberegner af de forskellige behandlingsformers klimaaftryk. Rapporten er udarbejdet af COWI og undersøger specifikt syv forskellige fraktioner af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr. Eksempelvis en desk top PC uden skærm i kategorien ’småt it- og teleudstyr’, hvor genbrug giver en CO2e-besparelse på næsten 7.000 kg pr. ton i forhold til genanvendelse, som kun giver små 1.000 kg CO2e-besparelse.

Fortegnet skifter i forhold til forbrænding, som følge af fejlsortering eller deponi af udstyret, som giver et udslip på henholdsvis 890 kg og 2.234 kg CO2e. En vaskemaskine i kategorien ’Stort udstyr’ giver en CO2e-besparelse på 2.053 kg pr. ton ved genbrug og 1.192 kg ved genanvendelse, mens forbrænding og deponi giver udslip på 231 kg henholdsvis 2.130 kg CO2e.

Materialerne batter

Småt it-og teleudstyr har et stort potentiale for CO2e-besparelser, fordi det typisk indeholder værdifulde og ressourcekrævende materialer såsom guld, sølv, kobber og aluminium. Det kunne også eksempelvis være en mobiltelefon, som også er i den kategori.

Affaldshierakiet og elretur

Til gengæld er den indsamlede mængde af produkter i denne fraktion ikke så stor målt på vægt og mængde. Køleskabe og vaskemaskiner udgør til gengæld broderparten af de indsamlede produkter til behandling målt på vægt og mængder. Derfor er potentialet for genbrug og følgende CO2e-besparelser på de fraktioner altså stort.

Beregningen af klimaftrykket underbygger, hvor afgørende det er, at vi hele tiden rykker affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet. Det er materialerne, altså ressourcerne, i vores elektroniske produkter, det her handler om mere end noget andet, eksempelvis betyder transporten ikke tilnærmelsesvist lige så meget. Det skyldes, at CO2-udledningen fra ny produceret elektronik er så høj, at det kan svare sig at køre noget længere med elektronik end mange andre affaldsprodukter.

Samlet set sparer Elreturs nuværende behandling af de indsamlede produkter i alt godt 174.808 ton CO2e i forhold til deponi. Det svarer til 19.641 danskeres årlige udledning.

Klimarapporten

Med rapporten fra COWI har Elretur ønsket at synliggøre klimaeffekter af den affaldsbehandling af elektronik og elektronisk udstyr (WEEE), som Elretur er ansvarlig for samt de potentielle effekter af at rykke affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet, f.eks. fra genanvendelse til genbrug.

Konkret har Elretur med rapporten fået udarbejdet valide CO2-ækvivalenter for sparet CO₂ per kg genbrug og genanvendelse fordelt på relevante WEEE-fraktioner. Disse besparelser skal kunne sammenlignes med forbrænding og deponi af WEEE. 

Med rapporten fås en fællesnævner, som Elretur kan bruge udover mængderne af indsamlede tons og kilo. Det kan hurtigt give et skævt billede, da produkterne jo består af forskellige materialer, nogle er mere komplekse end andre, og de har forskellige miljøpåvirkninger. Her giver CO2 en fælles referenceramme på tværs af produktgrupper.

I det store billede giver det også mening at kunne sammenligne på tværs af fraktioner i CO2-besparelser i stedet for kun at tale om indsamlede mængder. Så giver det pludselig bedre mening at sammenligne genbrug af eksempelvis tøj og elektronik, hvor mængderne kan være vidt forskellige, men hvor begge kan måles på CO2-besparelser. Hvis du i stedet for at sige, at vi har samlet så og så mange tons ind, så kan fortælle, at nu har vi sparet klimaet for tre husstandes udledning, så er det nemmere at forholde sig til.

Baggrund – massiv investering i genbrug

  • Med et tocifret millionbeløb vil Elretur investere i to banebrydende behandlingsanlæg for elektronikprodukter. En rapport, som Econet har udarbejdet for Elretur, anslår, at investeringen har potentiale til at øge genbruget fra næsten ikke eksisterende i dag til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede hårde hvidevarer, når anlæggene er i gang i 2022.
  • Med beslutningen tager producenter af elektronikprodukter et afgørende skridt til at accelerere producentansvaret for de mange elapparater, som vi danskere smider ud. Elretur er producenternes sammenslutning, som varetager det lovpligtige producentansvar ved at indsamle og genanvende eller genvinde produkterne. De nye First Treatment behandlingsanlæg vil levetidsforlænge og genbruge produkterne i videst muligt omfang ved at tage téten i sortering, vurdering og reparation af det brugte elektronik, også kaldet Forberedelse til Genbrug, FtG.
  • Tiltaget er et modtræk til de voldsomt stigende mængder af kasserede elektroniske produkter. På verdensplan ramte vi 53,6 millioner ton i 2019, og det tal er fremskrevet til at ramme 74,7 millioner ton i 2030. En udvikling, som på alle måder også gør sig gældende i Danmark.
  • I dag indsamles årligt næsten 39.000 tons hårde hvidevarer, inklusive køle/fryseskabe, heraf bliver cirka 500 tons genbrugt efter let reparation. Ifølge helt nye beregninger foretaget for Elretur baseret på faktiske undersøgelser af kasserede hårde hvidevarer kan anlæggene indfri et potentiale for direkte genbrug, der er syv gange større end i dag, svarende ca. 3.500 tons årligt.
  • First Treatment anlæggene etableres af Elretur i samarbejde med behandlerne og operatørerne Stena Recycling A/S i øst og HJHansen Genvinding i vest.

Læs mere om Elreturs investering i genbrug her

Potentialevurdering for genbrug

Hårde hvidevarer, inkl. køl/frys: potentialet er i rapporten ”Kortlægning af genbrugelige hårde hvidevarer indsamlet som WEEE på kommunale genbrugspladser”, Econet for Elretur, august 2021, vurderet til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede produkter. Det svarer i runde tal til 60.000 apparater, baseret på indsamlede mængder i 2020.

Småt elektronik og skærme kan også genbruges i højere grad end i dag. Elretur vurderer, at 2-4 procent af produkterne kan genbruges, når de nye anlæg kommer i drift. Det umiddelbart lavere potentiale skyldes først og fremmest, at mange af de værdifulde genanvendelige komponenter i de mindre elektronikprodukter, såsom printkort og chips ikke vejer særlig meget, men er ganske værdifulde som ressourcer til erstatning for nyudvundne metaller. Der er altså et ikke ubetydeligt potentiale i komponentgenbrug, dvs. elmotor, harddisk, printkort og lignende.

Producentansvaret

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment). Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter.

Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område. Diretivet findes her: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)EØS-relevant tekst.

Se mere her

Dansk Producentansvarssystem – DPA

DPA-System er en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem.

DPA-systems formål er at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister, samt udforme og administrere en enkel og konkurrenceneutral producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler.

Producentsansvaret betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr, batterier og biler skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberette oplysninger til et centralt producentregister hos DPA-System.

Miljøhensyn

Reglerne om producentansvar er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af affald fra udtjente elektriske og elektroniske produkter og batterier.

Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille mere miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af ressourcerne.

Data og statisk kan findes på: Statistik – Dansk Producentansvar

Hvad koster et medlemskab hos elretur

Få genanvendelig viden I din indbakke

Skriv dig op til vores nyhedsbrev

Om Elretur

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper.